دو شعر از یداله رویایی

فرار،زیبائی ِ فراردر قاب ِ رنگ های فراری دیوار را معنای پشت ِ دیوار می کُند معنا منم – معنای پشت دیوار – فرّار. امضای ۴۸ حک یا حذف. در اولین امضاهایم در امضایم حک می شدم، تمام من از امضا حک می شد. و حک، هربار، چیزی از تمام مرا می برد. چیزی حذف…

بازی های باد

و الفبا از بام های شهر خون ناخوانا را بر دیوار زد.                                                       (هفتاد سنگ قبر: سنگ گوهر)          بازوهای زیبای باد              برای پرت کردن مردان از بام              نفس ِ روی بام ِ باد              نفس باد ِ روی بام              نفس ِ بام               پشت پایم بوی شن              بوی پشت پایم  شن              بوی پایم پشت ِ شن                                                     از دفتر اشعار پراکنده