بازی های باد

و الفبا از بام های شهر خون ناخوانا را بر دیوار زد.                                                       (هفتاد سنگ قبر: سنگ گوهر)          بازوهای زیبای باد              برای پرت کردن مردان از بام              نفس ِ روی بام ِ باد              نفس باد ِ روی بام              نفس ِ بام               پشت پایم بوی شن              بوی پشت پایم  شن              بوی پایم پشت ِ شن                                                     از دفتر اشعار پراکنده