“بیانیه‌ی “نفرت از نفرت

آنها از ما نفرت می کنند، ما ازنفرت آنها نفرت می کنیم . (کمدی الهی) نگاه می‌کنم و از سنت، ازمحافظه، از آئین نفرت می‌کنم از فاضل، از میانه رو، ازمرده شور وَ ازعتیقه ، از کفن، از کافور نفرت می‌کنم از نبش قبر و از قالب، از قاری وز شکل های تکراری از سطحی،…

آفوریسم

                                                          برچیده از کتاب “عبارت از چیست” انتشارات نگاه ◄دستِ تاریکی است که در من می نویسد وقتی که شعر می نویسم. نثر های من همیشه به تصادف آمده اند ◄حرف هائی که بنا به تصادف مي آيند بنا را از تصادف بر می دارند. ◄مصرع همیشه معبر می ماند حتی در نثر ◄خواننده هائی هستند که…