رویا

چیز

هردو رو برو داریم
تو در عجبی
من نه
.
آنچه روبرو داریم
با من آیایی دارد
با تو بایایی
.
هردو رو به رو داریم
در نگاه تو چیزی پیدا‌ست
نگاه من از چیزی ناپیدا
.
یداله رویایی

2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.