رویا

حرف کتاب

برای من همیشه شعر اول کتاب حرفی‌ دارد که حرف کتاب است. گاهی هم‌ آنرا در آخر کتاب می‌‌گذارم برای آنکه می‌‌توانست در اول کتاب باشد.
از میان یادداشت‌ها
دفتر‌های شسته

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.