رویا

زبانِ طبیعی‌

تصویر و استعاره صورتی‌ خارج از زبان ندارد، و در داخل زبان هم تصویر، تخریب قرار و قاعده است، و به جای اینکه خودش را به طبیعت نزدیک کند، زبان را به طبیعت خودش می‌‌رساند، زبانِ طبیعی‌. زبان‌های بی‌‌تصویر طبیعی‌ نیستند، مصنوعی، فقیر، خشک و گلوگیر‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.