رویا

اهل مدارا ؛ و مخملی

آرش عزیز،

سیاستِ مذهب را که قبول کنی مذهب را وارد سیاست می‌کنی، و هنر بایر می‌ماند. مذهب هیچوقت هنر نداشته است. هنرهائی هم که از مقدسات برخاسته‌اند، راندۀ مقدسات بوده‌اند ؛ و درماندۀ مقدسات.
تمام مواردی که مذهب‌ها در تاریخ ارائه کرده‌اند ارائه‌ای بوده عقیم و بربر و وحشی، که به جهت مردمی بودنش، و یا مردمی شدنش، سنتِ وحشت را از وحشی می‌گرفته است ؛ هنوز هم می‌گیرد. مثل ایرانیان عصرساسانی در هجوم عرب، و مثل مردم ِعصر ما در خیابان‌های‌عصر. آنها در برابر قدرتِ شمشیر و شتر، و اینها در برابر قدرتِ باتون و موتور. هردو اهل مدارا ؛ و مخملی.


تا وقت دیگر قربانت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.