رویا

سهروردی

 
این مسئله را نباید خاموش گذاشت که آنچه از ابنِ عربی و ابنِ رشد با نام Averroès به غرب راه یافته است تأثیر افکار سهروردی بود.
این‌ها مثل سهرودی حرف می‌زنند و کسی نمی‌داند.
آشتی دادن “ایمان و عقل”ِ (Foi et raison) ابنِ رشد مصلحتی است. درحالی که عرفان سهروردی در واقع عرفان‌زدایی است. اندیشه‌ی تجربه و اشراق.
این را نه از سر تعصب ملی می‌گویم، بلکه به خاطر ادای حق یک انتلکتوئلی (روشنفکری) است که هشت قرن پیش مکتب اشراق را بنا نهاد و در سی وشش سالگی در حلب به فرمان صلاح‌ الدین ایوبی کشته شد، که فراموش بماند. و ماند.

1 Comment

 1. چند ادعا اینجا گفته شده که به نظر هیچکدام دلیلی ندارند اگر مستند این ادعاها گفته شود، خوب است
  ۱.تأثیرپذیری ابن‌عربی از سهروردی
  ۲.تأثیرپذیری ابن رشد [مشائی] از سهروردی
  ۳.مثل سهروردی حرف‌زدن این‌ها
  ۴.مصلحتی بودن آشتی دین و ایمان در ابن‌رشد
  ۵.عرفان‌زدا بودن عرفان سهروردی [منظور عرفان عملی است یا نظری]
  ۶.معنای تحربه در حکمت اشراق؟

Leave a Reply to موسوی Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.