رویا

اسلام همانقدر فقدانِ اتیک دارد که استتیک

اسلام همانقدر فقدانِ اتیک دارد که استتیک. چرا که در زیبایی رشد اخلاق هست، و زیبایی‌شناسی در اسلام حیاتی ندارد. هنر ملت‌ها را نباید به حساب هنر مذهبشان بگذاریم.
اسلام در منع نقاشی، در منع موسیقی، چه غنائی جز فقر استتیک دارد ؟ فقر تصویر، فقر صدا. غنا را باید در مللی جست که پا روی سفارش‌های مذهبی‌شان گذاشتند.
خوشنویسی دایرۀ جهل است. اگر تنها به خط، خطاطی، و تصویر حروف (لتریسم) بپردازیم به بازی جهل پرداخته‌ایم. در قلمرو کلمه، اسلام تنها مذهبی است که شعر را به شباهت و به mimisme محدود کرده است. آن هم نقش سانسور و نهی اتیک بوده است. در فقر استتیک فقر اتیک هست، و یا به تعبیری ساده ؛ خلق زیبایی خلق اخلاق می‌کند.

(ازمیان یادداشت ها)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.