رویا

جنگی عادلانه

آرش عزیز،

 

شارل پگی – Ch. Péguy (١٩١٤ – ١۸٧٣) از شاعرانی است که دیوانش، گاهی که دستی به قفسه می‌برم، به دستم می‌افتد. امروز هم از آن گاهی‌ها بود. با این مصرعی که به چشمم خورد :

Heureux ceux qui sont morts dans une guerre juste

                             خوشا آنان که جان در جنگی عادلانه باختند  !

فکر کردم که شارل پگی، حالا اگر در میان ما بود، در این گفته می‌ماند. یا خجل می‌ماند :

– جنگی عادلانه ؟! چگونه جنگی می‌تواند باشد !

تا وقت دیگر، قربانت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.