رویا

ادبیاتِ صغیر

آرش عریز،

کافکا در نامه‌ای به مَکس بروُد * (ژوئن ١٩٢١) می‌نویسد که ادبیاتِ صغیر، ادبیاتی نیست که زبان‌های صغیر* ایجاد می‌کنند ؛ بلکه ادبیاتی است که اقلیت‌ها در داخل یک زبانِ کبیر (بزرگ) به وجود می‌آورند.
می‌خواهم با تکیه بر این حرف کافکا بگویم که ادبیاتِ آذری و کُردی لزوماً ادبیات صغیری نیست، بلکه ادبیاتِ صغیر ادبیاتی است که یک تُرک یا کُرد یا بلوچ در داخلِ زبان فارسی به وجود می‌آورد.

ما از این نوعش را هنوز نمی‌شناسیم
تو می‌شناسی ؟
شهریار ؟
شاید !

تا وقت دیگر قربانت
* Max Brod

* mineur 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.