رویا

بلای کتاب

 این مسافران، با کتاب‌های  نخوانده در چمدان‌ !  چطور می‌شود هم توريست بود و هم خواننده‌ی کتاب ؟

معذالک اگر خودم را در جلد گالیور، يا اوليس، يا سعدی بگذارم، يعنی در جلدِ ديدن ؛ خودِ سفر يک خوانش می‌شود، و کتابِ توی چمدان يک بالش، برای خواب. مثل خوابِ بزرگِ حلّاج بر بالشِ سنگی‌اش در هفتاد سنگ قبر* که بر آن می‌خوانيم : آن‌که بلا را با خود دارد کتاب را با خود دارد.
در يکی از سواحل سوماترا کتاب‌های پراکنده‌ی بسياری ديدم که آب نبرده بود. فکر کردم پس کتاب‌هايی را که سونامی برده بود، کجا برده بود ؟

* کتاب هفتاد سنگ قبر، ص ۷۹

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.