رویا

پیدا و ناپیدا

هردو روبرو داریم
تو در عجبی
من نه

آنچه روبرو داریم
با من آیا ئی دارد
با تو بایا ئی

هر دو رو به رو داریم
در نگاه تو چیزی پیداست
نگاه من از چیزی ناپیدا

کیست می‌بیند
چهره‌ی پنهانِ حرف را ؟

                                                                                                                                  تیر ماه ۱۳۹۷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.