رویا

ای اهل الکتاب !

آرش عزیز،

بالاخره آیا مذهب‌ها جوابگوی بیگناه‌کشی‌هایی که می‌کنند هستند ؟ یا نه ؟

اینهمه خشونت خیلی بیشتر از آنهمه محبت و رحمت‌ی است که در کتاب‌هاشان آمده است. آخ که چه خوانش روحانی و آرام بخشی !

معذالک بیرون از این کتاب‌ها آنچه می‌گذرد واقعیت کثیفی است که   آلوده  با کتاب و اهل کتاب می‌ماند.
از مسجد و کِنِشت و کلیسا که بگذریم، نوع ایرانی‌اش (شیعه ؟) به ما می‌گوید که کرم از خودِ سیب و در خودِ سیب است.

تا وقتِ دیگر، قربانت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.