رویا

مقصود منم، اویِ در آئینه بهانه

                                                                                                                                

کی چهره می‌کنم، ای چاه !
دائم، کی می‌شوم ؟
مثل این میل
که اصل باشد
یا وصف

در تهِ تاریکِ تو سقوطِ مسافت
شیبِ سیاه، ای چاه !
کی خواهمت دید، ای کی !
ای طی !
طیّ ِ بیراهه در سُرایتِ اسرار،
آئینه‌ها‌ئی بر خاکِ راه

تا ابر
تقلیدِ خاک می‌کند
سیمای تو ضدّ تو
از سمتِ ذهن می‌آید
و ضدِ تو در آینه سیمای تو

ستاره در بغلِ برگ
جوانه هم سخنِ ماه
من در تو اصل
من در تو میل
کی چهره می‌کنم، ای چاه !

یداله رویائی


___
موسیقی : Gustavo Santaolalla
تهیه کننده ویدئو : محمود ایمانی

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.