رویا

جای پای تو رسمِ فرار

جاده‌ای که از کنار تو رد می‌شد

ردّ پای تو می‌شد

و دستِ ردّ تو بر جاده‌ای که از کنار تو رد می‌شد

روی راه رفته چشم

خونریزی ریگ بودُ

              زانو در قلوه سنگ

خون تو سرخ بود و

ترس تو سبز ِ

روی جاده جای پای تو

                    رسمِ فرار

جای پای تو

روی جاده چهره‌ای از توست

بستری از باک

بر خاک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.