رویا

خوابِ ما درخاک

در چیدنِ چند استخوان، خاک
ترکیب از استخوان می‌گیرد
از آنکه در قواره‌ی ترکیب خوابیده است

ترکیبِ استخوان‌ها در خاک
کار بداهه نیست
گذار لحظه منظرِ دست است

سودای استخوان‌ها اما
در کارِ خاک
ترکیبِ دیگری‌ست که سودای دست نیست

سودای دست منظرِ  ترکیب را
در قفسش خالی‌ از چند استخوان
مثل قفس خالی
پیدا نمی‌کند

خالی ضمیرِ رفته‌ی ناپیدا در ترکیب
خالی پرنده‌ی معلولِ بیقواره‌ی من، قلب

 پاریس، پائیز ۲۰۱۴

 • “Notre sommeil en terre”
  Traduit du persan par Arash Joudaki

  Des ossements à composer, la terre
  Prend forme de l’ossement
  De celui qui s’est endormi dans la stature de sa forme

  La formation des os dans la terre
  N’est pas l’effet du hasard
  Mais de la présence du temps, apparence de la main

  Le rêve des ossements
  Sous l’effet de la terre
  Forme autrement que celui de la main

  Le rêve de la main dans sa cage
  Vide de quelques ossements vides
  Comme celui de la cage
  Ne retrouve plus l’apparence de sa forme

  Vide le soi invisible disparu dans la forme
  Vide mon oiseau infirme et difforme, le cœur

  Paris, l’automne 2014

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.