رویا

مریم میرزاخانی و زن زیبائی که در اوست

۱

وقتی که می‌نشینی بر می‌خیزد
___

وقتی که می‌نشینی بر می‌خیزد

سطح از نشستنِ سطح

و می‌نشیند با تو

سطحِ نشستن
.

تو از کدام دیگرِ تو می‌آید

که این‌سان برای تو مجهول

می مانَد ؟
.

و حجم‌های دقیق از سطح

بر می‌خیزد

وقتی که می‌نشینی.

۲

تا می‌گذارد پا
___

تا می‌گذارد پا

جا می‌گذارد پا

و جای پا

رسمی بلند دارد
.

در کشف‌های تو جای پا

کف می‌کند

در فکرِ خاک وقتی

رسمی بلند می‌گیرد
.

می‌خوانَد از بالا جا

می‌مانَد از رفتن پا.
.

یداله رویائی
پاریس، ژوئیه 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.