رویا

دیدارِ دیگر

                                                                            “در ناپدید چیزی از پدید هست.”

                                                                                                         هوسرل *

                  دیدارِ دیگر

از میان آنچه که می‌بینم‌ همیشه چیزی هست

که در میان آنچه که می‌بینم نیست.

من طعمه‌ی تفاوتِ دیدارم.

   در تفاوتِ دیدار

  همیشه فاصله‌ای هست که دیدن را

   در انتهای خود “دیداری دیگر” می‌کند

   که خود،

   ریشه در دیداری دارد

                              که ابتدای فاصله را

                         در ریشه‌هائی دیگر می‌ریزد.

                              ریشه‌ها همه درخود

                                    می‌ریزند.

   در ابتدای فاصله تصویری ازعزیمت خوابیده ‌است،

  عزیمتِ خواب،

  عزیمتِ درخواب

   وقتی که عزیمت خواب‌است،

  عزیمت، رویااست.

                                    و  رویا

                 ریشه‌ای که در گذشته‌ی خود می‌ریزد.

                          ریشه‌ها همه می ریزند :

                                                              ریخت !

  نورماندی،  پائیز2003
Il y a de visible dans l’invisible*
Husserl 

دیدارِ دیگر 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.