رویا

حالای ما

گر زمانی ماهی ِ بیتاب ِ رود
بگذرد بر بستر ِ شن های داغ
گندم از شوراب روید٬ گل ز سنگ
خو بگیرد باغم ِ پاییز باغ

آن زمان دلخسته بنشینیم لنگ
در خم ِ ره بی که فریادی کنیم
خیمه برگیریم و زان پس زندگی
خالی از سودای آزادی کنیم

خالی از سودای آزادی کنیم

                                                               از دفتر شعرهای دریایی

عکس از فریبرز علی محمدی کیوانی

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.