رویا

از سُنت تا سنّی

آرش عزیز،

 شعرِ سُنّت در کنار و شاعرِ سُنّی بر دار                 
                      
بیست سالی از "انقلاب"  گذشته بود، به دوستِ منتقدی که از تحول در"شعر بعد از انقلاب" می‌‌نوشت، نوشتم  :

جمهوری اسلامی باید شاعرانش را تیرباران کند بدلیل اینکه عصر او را بایر کرده اند
 (آنروز نمی دانستم که روزی این حرف می تواند جدی تر از آنچه نیست بشود).

در پاسخم نوشته بود : صبر کن ! تحول هم می آید.
گفتم : باشد  صبر‌می‌کنم  ولی آنچه از این پس پیش آید محصولِ صبرِِ من خواهد بود نه تاثیرِ انقلاب
گفت : تحول را می گوئید یا تیرباران را ؟
گفتم : هردو را ؛ اولی در شاعران سُنتی، دومی در میان سُنّی‌ها : شعرِ سُنّت در کنار و شاعرِ سُنّی بر دار !

                            تا وقت دیگر  قربانت                                            

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.