رویا

ازکان تا ماکان

آرش عزیز                              
                                   

از مدح و صِله که بگذریم، در عصر ما شعر را نمی‌‌خرند، شعر هم خودش را نمی‌‌فروشد. و این، صِله را فاصله می کند، و فاصله را فرق. این فرق می‌‌کند با هنر‌های دیگر که هم می‌‌خرند و هم به فروش می‌‌رسند : نقاشی، موسیقی‌، سینما …
  هنرهایی که نمی‌‌خرند و خود را نمی‌‌فروشند مثل رقص، تئاتر، آنهم وقتی‌ که شعر می‌‌شوند و به شعر می‌‌رسند. ورنه هنرهائی که به شعر نمیرسند، شعرهای فروشی، بازار خود را همیشه دارند.
شاعرانِ‌اهل بیت، جشنواره‌ها : از فجر ت
ا کان و از کان تا ماکان

    تا وقت دیگر قربانت
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.