رویا

تاملات در تابستان

از صفحهٔ فیسبوکِ  رضا فرخفال

Reza Farokhfal

___

چند روزی است کتابی را که رویای گرانقدر از پاریس برایم فرستاده دور و برم است :
یداله رویایی: چهره پنهان حرف
برمن منت گذاشته و بر صفحه عنوان کتاب با خط خود مرقوم داشته : به دوستم رضا فرخ‌فال که چهره پنهان حرف را بهتر می شناسد. امضا، بیست و هشتم آوریل 2016 ، پاریس

این کتابی نیست که بتوان از اول گرفت وتا آخر خواند. گاهی جمله ای ، سطری از آن چنان آدم را میخکوب می کند که باید کتاب را بست و رفت تا کی شعف آشکارشدن نکته ای در حداقل حرف گریبان آدم را رها کند وتا دوباره به کتاب برگردد.
حرفهای رویا در این کتاب تئوری بافی درباره شعر نیست ، خود تئوری است . اغلب تئوری و عمل هردو با هم است به صورت یک اجرای منثور . سطر هایی را از کتاب در اینجا می آورم:
"نوشتن نثر کار دشواری است، دشوارتر از شعر، به ویژه اگر نثری باشد خود درباره شعر. این را حافظ نویسان ما هرگز ندانستند، که اگر می دانستند هرگز نمی نوشتند…"
……….
"کلمه ها بچه های مایند، ما باید بتوانیم به آن ها کمی بازی دهیم ، نه اینکه بازی شان بدهیم . برای اینکه به آنها بازی بدهیم باید رابطه هایشان را بشناسیم. "
……..
"خوانش کتاب حریق کتاب است."
…..
" آن که در شخص ما می‌نویسد…"
……
"می خواستم بگویم که امضای متن را خواننده می کند و خوانش، چیزی جز نویسش نیست…"
……
نقل قولی از هفتاد سنگ قبربه عنوان مطلع یک حرف:
"فاصله دو کتاب را فقط کتاب پر می کند. "
…..
"آن که که مرده است …واقعیت بودنش را ترک کرده تا درمیان ما نوع دیگری از بودن را ادامه دهد. "
….
از مقایسه شعر با مجسمه:
"…حتا مجسمه هم خودش را برای شما مانکن نمی کند این شما هستید که باید دور آن بچرخید."
درباره احمد رضا احمدی ( این را به مناسبت زاد روز خجسته احمد رضا در این روزها از کتاب می آورم):
"…او هیچوقت نویسش خودرا به زبان محاوره نخواهد داد. فخر کوچه در این است که به ساحت سالن برسد و نه برعکس."
و در آخر گفته ای از رویا ( عنوان پاره ای از نوشته های این کتاب) :
"ما برای فاضل شدن وقت نداریم."
حرفی که گویی هم بر نسل خود رویا و هم بر نسل ما سایه افکنده بود. نسل ما به دنبال این حرف اغوا شد : یا چریک می شد ( می کشت و کشته می شد) و یا خودش را آواره در ادبیات می کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.