رویا

لبریختۀ‌١٠ در خوانش رضا فرخفال


Reza Farokhfal

دیروز که هوا آفتابی بود وسط کارهای سخت روزانه این چند خط از یک شعر رویایی را به یاد میآوردم. "آنجا" کجاست در این شعر ؟ منزلگاه محبوب یا وطن محبوب ؟ دهها صفحه تئوری نمی تواند آن دو گانه "اینجا​ آنجا" یا "درون​ بیرون" یا " داخل ​ خارج" را در بحث از غربت اینگونه رسوا کند که این سطرها کرده است :

آن‌جا که نشسته‌ای
نشسته‌ای این‌جا
اینجا آنجا‌ست

وقتی که خط، حادثه می‌گیرد
و حادثه ادامه می‌گیرد
اینجا را آنجا می‌گیرد
عاشق در دریا می‌میرد
_
لبریخته  ١٠

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.