رویا

شقیقه‌های من از تکرار سرخ‌اند


شقیقه‌های من از تکرار
سرخ‌ اند
و هر غروب  باد زخم‌های افق را
وقتی که بر شقیقه‌ی من می‌زند
همیشه‌ی دنیا را
سرخ از همیشه‌ی من می‌کند
و این همیشه از شقیقه‌ی دنیا
سرخِ مکرر ازهمیشه‌ی من می‌شود.

                                                        

Mes tempes sont rouges
Du rythme
Quand au couchant  le vent
Frappe sur ma tempe les blessures de l’horizon
Il rougit
De mon toujours le toujours du monde
Et ce toujours de la tempe de monde
Rouge rythmé de mes toujours

_
لبریخته شماره ۹
Versée Labiale n° 9
_______

کیست می‌سوزد در چرخ
کی صورت چرخ را می‌بیند

وقتی که صداهائی را  دندانه شکسته‌ست
وقتی که دندانه کبودی کرده‌ست
این کیست کبود می‌سوزد
می‌رانَد در چرخ
و چرخ نمی‌داند ؟


Qui est-ce
Brûle dans la roue
Voit la face de la roue

Quand a brisé les voix la crénelure
Quand s’est bleuie la crénelure
Qui est-ce qui brûle bleu
Roule dans la roue
? Et la roue l’ignore

_
لبریخته شمار
ه ۷
Versée Labiale n° 7

ترجمه از کریستف بالائی
Traduction par Christophe Balaÿ

Éditions TARABUSTE


   

"لبریخته ها"، انتشارات افراز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.