رویا

ریم‌های شعر

                                  ریم‌های شعر۱


آرش عزیز،

همه‌ی مدّعاها روزی مدّعی می‌شوند. من این را در میان شاگردانم بسیار دیده‌ام، که گاه حتی مدعی خود من شده‌اند !

همیشه اینطور بوده است :

"فرزندِِ شعرِ من همه و خصم ِشعرِمن
گویی نه مردمند همه ریم ِ آهنند۲
گاهم چو روی مائده‌ی خوان به‌غارتند۳

گاهم چو وزنِ بیهده‌ی خویش بشکنند"۴

(سنائی، قرن ششم، از‌یک قصیده)                                                   

و از سنائی تا نیما :

"اسباب هنر یکسره بر گِرد من است
حرفی که دلی جوشد از آن ورد من است
شادم که پسِ پنجَه و اندی ازعمر
آنی که معاند من است شاگردِ من
است"
  (از میان رباعیات)                                                  

و از نیما تا ما :

"تا ابر تقلیدِ خاک می کند
سیمای تو  ضدِّ تو
از سمتِ ذهن می‌آید
و ضدّ ِ تو در‌آینه  سیمای
تو"
                                                   
(ازشعر"من ِمقصود")                                      
 
دیروز شاگرد من  امروز ضدّ من !

هوسرل می‌گفت چیزهایی که ضد دارند زندگی بهتری دارند. بیشتر وجود دارند چون ضدِّ چیزی، چیزی از ضدِّ خود در خود دارد.

                                              

        تا وقت دیگر قربانت١ ریم : چرک، کثافت
٢ ریم آهن : چرک آهن، آشغال کوره‌ی آهن گدازی

٣ مائده‌ی خوان : مثل لقمه‌ی سر‌سفره غارتم می‌کنند
۴ گاهی مرا مثل وزن بی‌ارزش خود می‌شکنند

* پست  28 مه 2012 همین وبلاگ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.