رویا

بهشتِ کامیکازها*


آرش عزیز،

ایمان همیشه جای تجربه را تنگ می‌کند. ژورژ باتای Georges Bataille زمانی که این قصار درخشانش را
می‌نوشت هنوز بربریتِ ۱۳ نوامبرِ پاریس را ندیده بود، انتحار کثیفِ مومن را و کشتارِ کورِ مردم را.
امروز هم در فرانسه، درمیان اینهمه دهان‌های بزرگ، که  حرفی از همه چیز می‌زنند،
هیچ اندیشمندی از "بهشتِ کامیکاز" * حرفی نمی‌زند، از دروغ دین که به او وعده می‌‌دهد :
برای بهشتی در
آن دنیا، باید جهنمی دراین دنیا بساز
ی. هیچ اندیشمندی در ایران از وهنی که بر ما می‌رود حرفی نمی‌زند.   اندیشیدن هم جنایتی است، چون اندیشه را ایمان منع می کند، می‌راند . از روشنفکران ما نفسی برنمی‌آید.
جزدرمیان شاعرانِ ما به اشاره‌ و ایما.  و نیما که می‌سرو
د :

خنده زد عقل زیرک بر این حرف
کز پی این جهان هم جهانی‌ست
کآدمی، زاده‌ی خاکِ ناچیز

بسته‌ی عشق‌های نهانی‌ست

عشوه‌ی زندگانی‌ست این حر
ف.
  (افسانه)

               تا وقت دیگر قربانت

               

 * کامیکاز : تروریست انتحاری   

                            

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.