رویا

فرار

وقتی که فرار

رسم در دایره کرد

در دایره رسم

رسمِ  برگشتن

و گشتن

تا شکلِ فرار

گُم در رسم شود

Yadolah Royaï یداله رویائی                    

: Dans le français de BERNARD  NOËL
Ô fuite
apparais dans le cercle
trace dans le cercle
le dessin de détour
et du retour
que ta forme d’alors
disparaisse dans le déssin

پس مرگ چیزی دیگر بود
"Retiré du livre "ET LA MORT ÉTAIT DONC AUTRE CHOSE
Éditions Créaphis, coll. Les cahiers de Royaumont

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.