رویا

سایه از کوهستان پائین می‌آید

                                                                به :  یاشار‌ و بشارت‌هایش                                               

   

                    خطای من سرخ است  
         فریاد‌های پرنده
وقتی که بر شقیقه‌های پنجره می‌‌میرند


ماهیچه‌های دریده
دریده‌های درد
در پشتِ من ابلیس را الهی می‌‌کرد

در جهلِ سرخ
    برقِ دندان‌ها  تار
    و رسمِ تازیانه بر
پُشت


سایه از کوهستان پائین می آید


                زمستان  2006                                              
        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.