رویا

نویسش

آرش عزیز

کلمه‌ها با سلامتی من رابطۀ مستقیم دارند. وقتی که بیمارم نمی‌نویسم، می‌نویسم ولی مدام خط می‌زنم،  وقتی که  سالم ام خودنویس من یکسره می‌رود، بی خط خوردگی. رابطه حتا گاه برعکس می‌شود، یعنی کلمه‌ها بیشتر سلامتی می‌آورند تا سلامتی کلمه‌ها را. و در واقع، کلمه روی کاغذِ من در جدال با مرگ می‌رود.
و مرگ، وقتی نمی‌نویسم می‌آید

                     تا وقتِ دیگر قربانت.                                   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.