رویا

عبارت از چیست

  DE QUOI S’AGIT-IL             

 

شاعران بزرگ همیشه نثرنویسان بزرگی بوده‌اند چرا که از پس آن‌همه تجربه‌های شعری، سرانجام حاکمِ آن حاکم ِنامرئی، نحو، شده اند، و به زبانی در داخل زبان دست یافته اند. من فکر‌ می‌کنم دو زبان دارم چون شیوه‌ی نثر من هم جزئی از محتوای متنِ من است. این را شاعر امروز باید بتواند بخود بگوید.
ما باید حرکتِ چیزها را جانشین شباهتِ چیزها بکنیم : در نگاهِ شاعرِ حجم گرا دیگر چیزی شبیه چیزی نیست، بلکه فاصله‌ای را فاصله‌ای دیگر طی می‌کند. و در این طیّ است که ما صراحت‌های پیش رو را پشت‌سر می‌گذاریم تا به چیزها آن چیزی را که ندارند بدهیم. این گونه است که در نگاه ما نظام ِاستعاره بهم می‌ریزد، و آنچه بر زبان ما جاری می‌شود همان جیزی است که ما بر آن جاری هستیم، یعنی حرکتِ ذهن در زبان، و نه واقعیتی کنار واقعیتی.

                                                                 از متن کتاب                                                                                                                              

  

                     چاپ دوم کتاب  "عبارت از چیست"  انشارات نگاه،  تهران، تابستان  ۱۳۹۴

1 Comment

  1. ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺭﻭﻳﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ,
    ﺷﻌﺮ ﻣﻨﺜﻮﺭ! ﺷﻌﺮﻱ ﺑﻪ ﺭﻭاﻧﻲ ﻧﺜﺮ, ﻧﺜﺮﻱ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﻌﺮ و ﺭﻭاﻧﻲ ﻣﻨﺜﻮﺭ اﺯ ﺷﻌﺮ. اﻳﻦ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻫﻤﺎن ﻫﺎﻳﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺯ ﺗﻮ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ . اﺯ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﻀﺎ! ﺑﻲ ﻧﻆﻴﺮ ﻛﺘﺎﺑﺖ.
    ﺭاﺳﺘﻲ ﺩﻭ ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻢ.
    ﻣﻲ ﺑﻮﺳﻤﺖ
    ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.