رویا

گریز


                                       

گرگ ِ گیاهی را
در صحن ِ داغ ِ حرف  می‌نوشم ُو
از یاد می‌برَم                                     
که در خیال ِحهان  کُره از سطح می‌افتد

جان ِخیال
و یا جهان ِخیال ؟

در دستِ من پیاله پایانش را
بر می‌دارد                                     


    بازگشائی بینال شعر پاریس، ژوئن2015                                        

1 Comment

 1. “در دستِ من پیاله پایانش را
  برمی دارد ”
  درست پیاله پایانش را
  بر می دارد از همینجا
  دور ِ گران ِ کره می شود و
  زمین
  در گرو ِ دوران ِ پیاله
  باژ می کند از خیال
  اگر که ازَش
  مانده باشد هنوز
  دور و دورانی
  پیاله را
  نازنینی رویای بزرگ
  می بوسمت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.