رویا

بوسه ها


در گفتگوی ما

فنجان تو
كوهستانی‌ست
وقتی كه به بوسه‌های تو نما می‌بخشد

وقتی كه بوسه‌های ما نما می‌گیرند
چشمان تو روح هندسی‌شان را
در كوهستان پنهان می‌سازند

چشمان تو روح هندسی دارند
وقتی كه فنجان تو كوهستانی‌ست

و بوسه كه از كنار دستِ چپِ تو  می‌افتد
می‌افتد در دهان راستِ من

در گفتگوی ما
آن دم كه نگاه صخره در نگاه پَر
می‌مانَد
او ضلع مربعِ پریدن را
می‌داند


از مجموعۀ "دلتنگی ها"

javascript:void(0);/*1433948393242*/

1 Comment

 1. در گفتگوی ما
  آن دم كه نگاه صخره در نگاه پَر
  می‌مانَد
  او ضلع مربعِ پریدن را
  می‌داند
  —————————————
  به قول خود شما این شعر ها به آدم وسوسه ی شعر گفتن می دهند…
  شعری که جمع بزرگی از مردم ِ خواب رفته را شاعر کند. شعر تو اما بیشتر از خوب است ،ناب است، مخدر است بر درد! ارسی پرشکوهی ست که از هر روزنه شکل تازه ای از حرف است. ورود از آن را خروجی نیست.
  “دلتنگی ها ” نازنین کتابی ست که از بی نهایت بار خواندن باز هم بی نهایت بار شکل تازه دارد. ممنون از این ارسی بلندت رویا جان
  مازیار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.