رویا

چهرۀ دیگری از “هفتاد سنگ قبر”

نشر دوزبانیِ کتاب هفتاد سنگِ قبر

Septante pierres tombales

 

به فارسی ِ یداله رویائی     وَ    فرانسه‌ی آرش جودکی

در نمائی تازه بیرون آمد

 

مصرع های فارسی در صفحه های فرد و ترجمۀ فرانسۀ آن در صفحات ذوج، دقیقا در برابرهم، طوری تنظیم شده اند

که اهل ذوق را به خوانش همزمان ِ متن ترغیب می کند.

 

تقابل زبان‌های فارسی و فرانسه روبروی هم در این کتاب، منبع جالبی برای دانشجویان زبان، مترجمان و

منتقدان ادبی بوده ؛ ترجمۀ آن به زبان های دیگر را نیز تسهیل کرده است.


 

هفتاد سنگ قبر  دیگر نایاب نیست
 انتشارات نگاه

                                                                                                                 تهران   ۱۳۹۳

 

                                                 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.