رویا

کارِی کار. . . دشوار

شعر حجم های نزدیکِ نماهای دوردست. . . نقشِ خواب. . . ترسیمِ تصویرهای ذهن. . .
رسمِ درون. . . پرداخت و معماری کلمه، آهنگ، عبارت. . . خلقِ – مجمع الکلماتِ قلم. . .
یک موسیقیِ بزرگ. . . یک اثر، کار، کاری کار. . . دشوار !

                                                                        سهراب مازندرانی
                                                                             (فیسبوک)   

                                

از دوردست عبور می کنم وُ

                       دوردست را به چنگ نمی آرم   

 

وقتی که دوردست طی می شود

طی می کنند گامم را

زیباهای سریعِ ِ فرسخ ها

و جای دیگر در دوردستِ دیگر

با فاصله‌های دوشیزه می خوابند

 

وقتِ عبور از دوردست

با گام های طی شده دستِ خالی می گوید

پس دورهای رام کجا می آرامند ؟


یداله رویائی
از"لبریخته ها"


ر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.