رویا

بین ِدوچیز                       بین، حضورِ بین


بین دو چیز چیزِسومی همیشه هست 
 بین دو چیز سه چیز بهم می‌رسند. 
و چیز سوم، 
که چیز ِاصلی  و اصل ِ چیزهاست، 
بین ِآن هاست.

پیام چیزها دربین ِچیزهاست، 
در خودِ "بین" که پنهان است
  وَنه درآنچه برآن پیدا ست
"بینِ" ناپیدا، و نه نمای بین. 

بین دو چیز فاصلۀ میان آن‌دوچیزاست،
 میان ِآن‌دوچیز است. 
 بین  : رحِم  ِکوچکِ حجم 

 بینِ چیزها خود، چیزی است. 
که اصلِ ِچیزهاست. 
بینِ چیزها به چیزها حضور می دهد. چیزها بی بینِ‌شان بی حضور می مانند. 


بین =  مابین = اسپاسمان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.