رویا

چگونه می نویسید؟ (4)

   black_white.png
                 
                                                                                                       
 در تأنی‌های من، همیشه تکه‌ای از‌متن تمام ِ متن است. بقیهٔ متن برای همان تکه می‌آید. همیشه کسی‌ هست که متن مرا بهتر از من می‌‌خواند. حسودِ او که می‌‌شوم در همان تکه‌از‌متن می‌‌مانم، می‌مانم و فکر می‌‌کنم برای بهتر از خودم می‌‌نویسم. من این بهترازخودم را درهمان تکه جا می‌‌گذارم. می‌گردانمش، می‌‌چرخانمش، دورش می‌‌گردم. خودم را تکرار نمی‌کنم، و در تکرار ِ آنچه خودم نیست‌هم مقاومت
نمی‌کنم. ، حتی تکرار را تکرار می‌کنم. ولی تاجرِ تکرار، اندی وارهول، نمی شوم، تا بخواهدبشوم استروکتورم رابه سرعت عوض می‌کنم، پیکاسو می‌شوم، زائر ِ پاره فضاها، و کعبه های مکعب

                                                                                                                                          انتخاب تصویر و بازنویسی‌ متن از: خلیل پاک نیا 
                                                                                                مآخذ و ادامه ی مطلب دروبلاگ باغ در باغ :
                                                                                                          javascript:void(0);/*1381783420545*/                                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.