رویا

کلمه ها !

چگونه می نویسید؟  (۳) 
                                                                                                    یی

… کلمه‌ها دوست دارند به اندیشه‌های آدم راه پیدا کنند. وقتی راه پیدا کردند همانجا می‌مانند. من هم که می نویسم دوست دارم به آن کلمۀ آخری و نهایی، به حرفِ آخر، برسم. و هیچ کلمه‌ای آخرین کلمه نیست. اگر نویسش نیازِ مدام ِمن باشد، و نوشتن مدام ادامه بگیرد، انتظار ادامه می گیرد، وکلمه‌ی آخر همیشه با تآخیر می رسد. مهم این است که متن‌ِتو، تو را منتظر بگذارد. در بهترین متن‌ها همیشه زیباترین تأخیرها هست. فاجعه وقتی فرود می آید که هنگام نوشتن، انتظارِ من از چیزی که دیرمی آید و گیر نمی‌آید پایان بگیرد. آنوقت، روی این پهنه‌ی سفیدِ خیره‌ی یکدست، به دنبال چی بدوم؟ * 

*  از کتاب "از سکوی سرخ"، ( مصاحبه ها)                                                                                  چاپ تازه از انتشارات نگاه                           

                                           
                                                 AZ%20SAKOYeSORKH%2002.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.