رویا

سؤالبار ِ درخت ، ماه ، درخت را 
       کرانۀ دنیا کرده ست 

و در کرانۀ دنیا  دل 
بر شاخه‌ها  اطاقی خالی را 
بالا می بَرد 

 شاید که روز ادامۀ دیروز است 
که دل سؤالی خالی 
   از سنگ می‌کند
      
  و ماه ، سمتِ سنگ

1 Comment

 1. وقتی که سنگ پرواز میکند
  که نقدی بر افول ستاره بر زند
  و در بی نهایت
  آفتاب ِ روز، فقط این اتفاق است
  نه سر در سرای شب پیداست
  و نه
  جوابی برای حل معما
  که چرا
  « شاید که روز ادامۀ دیروز است
  که دل سؤالی خالی
  از سنگ می‌کند
  و ماه ، سمتِ سنگ»
  وقتی که سنگ پرواز میکند
  دامون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.