رویا

شبانه‌ی ادبی

 دیدار با یداله رویایی در دانشگاه زبان های شرقی پاریس(اینالکو،‌سوربن) 
                          به مناسبت انتشار کتاب" لبربخته‌ها" به زبان فرانسه 531849_621558811190966_1517326919_n.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.