رویا

کتابی برای کلمات.

.
معتقدم حتی بخش " تصویری از ندیدن دنیا" به تنهایی کتابی برای تمام فصول کلمه است.
کتابی که مدعی چگونه نوشتن نیست برای چگونه در کلمه و با کلمه زیستن است.
فقط همین دوسطر تکه ای از عمیق رویایی را به مخاطب هوشمند و مشتاق هدیه می کند. مخاطبی که حتی وقتی می خواهد به غلط این جریان را به نام عرفان در شعر بکوید تکلیف خودش را با تعریف عرفان روشن می کند که عرفانی که در متنش میگوید به عقل سرخ سهروردی تکیه زده است و یا شترگاو پلنگ افیون زده ایست که امثال الهی قمشه ای از طریق رسانه به گوش و ذهن مخاطب فرو می کنند.
پس مدامِ کلمه باد رویایی که نوشته است: "شاعر معمولی وقتی که می بیند، عادت چشم خودش را دنبال می کند. اما شاعری که خرق عادت می کند شعر را در چیزهایی که نمی بیند، می بیند. 

  رضا حیرانی                                                            

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.