رویا

کتاب “چهرۀ پنهان حرف”

Photo : کتابی تازه از رویا
مثل رازی گشوده می شود
جمعه کتاب فروشی ها تعطیل اند
انتظار دشوار است...‎

                                                       چیزهایی که مربوط به شعر می شوند مربوط به مردم نمی شوند. حداقل آن چیزهایی که شعر باید از آن حرف بزند چیزهایی نیستند که مردم از آن حرف می زنند. واین همان فرقی ست که باید بر سر آن تأمل کنیم. چون همیشه وقتی با چیزی فرق می کنیم یعنی در چیزی با آن مشترک هستیم.  پس چرا آن چه ما به راحتی می نویسیم مردم به راحتی نمی فهمند؟  (از متن کتاب)

                                                                  

انتشارات نگاه

با مؤخره ای از افشین دشتی

۲۴۰ صفحه ۷۵۰۰ تومان

   

3 Comments

  1. کتابی برای کلمات.
    معتقدم حتی بخش ” تصویری از ندیدن دنیا” به تنهایی کتابی برای تمام فصول کلمه است.
    کتابی که مدعی چگونه نوشتن نیست برای چگونه در کلمه و با کلمه زیستن است.
    فقط همین دوسطر تکه ای از عمیق رویایی را به مخاطب هوشمند و مشتاق هدیه می کند. مخاطبی که حتی وقتی می خواهد به غلط این جریان را به نام عرفان در شعر بکوید تکلیف خودش را با تعریف عرفان روشن می کند که عرفانی که در متنش میگوید به عقل سرخ سهروردی تکیه زده است و یا شترگاو پلنگ افیون زده ایست که امثال الهی قمشه ای از طریق رسانه به گوش و ذهن مخاطب فرو می کنند.
    پس مدامِ کلمه باد رویایی که نوشته است: “شاعر معمولی وقتی که می بیند، عادت چشم خودش را دنبال می کند. اما شاعری که خرق عادت می کند شعر را در چیزهایی که نمی بیند، می بیند.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.