رویا

زبان مادری نه، زبان مادر !

 

آرش عزیز،

 

آموختن زبان، پیش از آنکه زبان اجدادی باشد و ناقلش دهان مادر، زبانی‌است امروزی که ناقلش، دیگر، یک حرف و دو حرفِ مادران نیست، بلکه همین پردۀ مجازی کوچکی است که جلوی چشم همۀ ما حیّ و حاضر است، و اکنونی‌است، و پدرجدّ همۀ جدها است، چه ترک، چه فارس، چه کرد و چه لر، که در هرخانه ای هست، روی هرمیزی، در هرجیبی، هرکیفی، هست : یک کامپیوتر که تو و جامعه را بهم می‌رساند. که در آن، زبان فرد و زبان جامعه بهم رسیده اند. که زبان مادری نیست، اما "زبان ِ مادر" است، مادر ِهمۀ زبان ها، که باید یادش بگیری. یادش که بگیری، ناسیونالیسم ِ افراطی ِ تو اعتدال می‌گیرد، و زبان قومی ِ توهم جای خودش را در کنار زبان‌های قومی ِ دیگر پیدا می‌کند، و زندگی می‌کند، درهمین سرزمین اجدادی ِ ما که، بقولی، سرزمین اضدادیِ ما است.

 

                                                                  تا وقتِ دیگر  قربانت

 

 

 

2 Comments

  1. خدا را شکر که بالاخره روشنفکران این جامعه اضدادی دارند با این قضیه کنار می آیند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.