رویا

یک شعر تازه         جاده در میان جمع بود و،  در میان جمع

ترس تنها بود

 

در میان جمع

همیشه ترس  تنها است.

 

روی راه رفته  ردّ پا افق

روی راه رفته  دست رد عمود

 

عشق تو  زخم

بر راهِ  رفته  می زد

و راهِ  رفته  با تو می گفت :

هوا هواست

هوا همه جا هواست.


5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.