شعرخوانی

شعرخوانی 3 در صدای شاعر

                                
   از :  "دریایی ها" در صدای یداله رویایی                                             
دریایی شماره 14                                          
                           

دریا زبانِ دیگر دارد.

   

با موج ها – هجومِ هجاها –

با سنگ ها – تکلم کف ها –   

دریا زبان دیگر دارد.

 

شور ِ حباب ها،

در ازدحام و همهمه ی آب.

غلیان واژه های مقدس،

در لهجه های مبهم گرداب.

 

ای خطبه های آب

بر میزهای مفرغی دریا!

ای کاش با فصاحت سنگین این کبود، 

اندام من تلفظ شیرینِ آب بود!

اتنظیم از میلاد