رویا

آشنای درد

 

و تیر ،          
وقتی که می نشیند          
در گوشت          
 پروازهاش ادامۀ دیگر می گیرد         
    

آوازهای قدیمی          
حالی !                            
برای کاهش ِ درد .         

(لبریخته ۷۹)          

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.