رویا

دیوانه ترين ها

 

عباس عزیز،

 

آنقدر جنون و دیوانگی در دنیا هست که ادعای دیوانه ترین بودن بسیارمشکل است و، اصلا عملی نیست . آنقدر جنون و دیوانگی در دنیا هست که تشخیص ِ دیوانه ترین، سخت تر ازيافتن ِ کاهي است در کوهي  .

معذالک این روزها مردم ما دیوانه ترین مرد دنیا را درمیان خود شناختند، که جای پای مجنوني دیگر را تعقیب می کند، که عربده مي کشد، و مي کُشد .

 

 و جای پا علامتی از مرگ

جائي براي ترکِ ترس

و میل ِ خاک .        (لبریخته ۱۲۵)

 

                                                                                           تا وقت دیگر  قربانت