رویا

بعداز شعر نوبتِ نقاشی

عباس عزیز،

کتابخانه در ارتباط با هنر نویسنده مثل گالری نقاشی است در ارتباط با هنر نقاش ( نوالیس، چرکنویس،ص ۱۸۷) *
این حرفِ نوالیسِ ِدر آخر قرن ۱۸ آلمان را، خواننده ایرانی در آخر قرن بیستم می فهمد. لااقل در نیمۀ دوم آن. چون تا آن زمان لغتِ " گالری نقاشی" را  در فرهنگ خود نمی‌بیند . همین یعنی دویست سال عقب ماندگی

    تاوقت دیگر   قربانت                                                                                     
Brouillon, Alia, Paris *

بعدالتحریر :  جمهوری اسلامی انگار به دویست سال رضایت نمی دهد  چون بعد از بستن کافه های ادبی دارد گالری های نقاشی را هم يکي بعد از ديگري می‌بندد