رویا

عرض می‌کنم !


، عباس عزیز

خرخوانی وخرکاری ربطی به استعداد و هوش ندارد. این دوتای آخری هم انگار دو دنیای مختلف دارند . معذالک در کتاب قطوری که از میشل فوکو دیشب به تورق می‌خواندم برايم ثابت شد که در کاربردِ استعداد، داشتن ِ یک حداقل هوش امری ضروری ست . حضرتش، در صفحات  ۷۰۷ تا ۷۰۶ این کتاب (نام و ناشرش را نمیدهم، چیزی ازدست نمیدهی)، خمینی را " بختِ بزرگِ مردم ایران و امید آیندۀ " این کشور میداند، از"بازگشتِ روحانیت به سیاست" کیف می‌کند،  از" ریشه کن کردن سلطنت" هم لذتی وافرمي‌برد، و "ظهورمقاومت دربرابرجهان گرائی بوسیلۀ اسلام" را بفال نیک می‌گیرد"  
!واقعا که
عصرما انگار عصر فقرفلسفه است. متفکران و روشنفکران فرانسه فکرهای عاریه شان تغذیه از تفکرآلمان می‌کند ولي درآمریکا به حساب خود آن‌ها گذاشته مي‌شود. خوشبختانه غیر از این حرفهای سطحی که از دهان های بزرگ و بی‌دردِ خودشان صادرمیکنند. برای حرف های بی سروته هم امروز کسی دنبال دلیل نمی گردد. در اوان انقلاب هم به یک دوست روشنفکر و منتقدم که در همان روزها از همین حرف ها میزد وقتی می گفتم: آخر دلیلت چیست؟ میگفت :  عرض می کنم 
 
و "عرض می‌کنم" هميشه اقوی دلیل ِ او بود 

حالا آقای فوکو هم دراین کتابش دارد"عرض" می کند. که دوست بیچارۀ من هانری کوربن اگر زنده بود در جواب می‌گفت : می فرمائيد  
 اوهم که درتألیفات عظیم اش* ته وتوی اسلام را در آورده بود وخیال می‌کرد که این همان ته و توئی است که خمینی هم در آورده است ومنتظر بودکه دعوت شود، قدر بیند ودرصدرنشیند، با دلی شکسته از دنیا رفت 
بعد ها تعجب کردم که این اولين هیدگرشناس بزرگِ فرانسه چطور اسلام شناس بزرگی از آب درآمد و چطور، اوهم مثل فوکو، هرگز ندانست که در مصرفِ استعداد اندکی هوش امر‌ ضروری است

        تا وقت دیگر  قربانت                          

ازجمله :اشراق سهروردي و عقل سرخ، نور علي نور، فرشته‌ي درون ما،دوره چهارجلدي"در اسلام ايراني" و..*.