رویا

شعر ِ بی چیز

عباس عزیز 

کلمه ها خارج از رابطه های ‌نحوی ‌شان هیچ اند . خارج از رابطه های نحویشان البته که حرفی باخود دارند، اما باخود به تنهائی حرفی داشتن حرفی ست، و دراشاره با حرفهای دیگربودن حرفی دیگر، و چیزی دیگر است، که شأن واژه را درآن نمی شکند
حیاتِ واژه را حیاتِ"چیز" اداره می کند. و در شعر،"چیز" از همه سو می آید 

حالا که، ما داریم در عصر ارتباط و انفورماتیک زندگی می کنیم ولی از یاد نبریم که در عصری دور هم، نخستین شرطی که سقراط پیش افلاطون می گذارد که او بتواند به برده وغلام درس بدهد و اندیشه بیاموزد این است که برده زبان یونانی بداند

چرا یونانی ؟ برای اینکه کلمه هارا دریک ارتباط نحوی و
بشناسد و نه در بی ارتباطی  syntaxe  

تا وقت دیگر قربانت